[σχολιασμός θεμάτων ’08] Α.Ε.Π.Π., Λατινικά & Χημεία Κατεύθυνσης

Α.Ε.Π.Π.

Τα θέματα του μαθήματος Α.Ε.Π.Π. ήταν σε επίπεδο δυσκολίας παρόμοιο με τα προηγούμενα χρόνια. Να σημειώσουμε ότι υπήρχαν ζητήματα ανάλογα με τις προσομοιώσεις του 2006 και του 2007.

Λατινικά Κατεύθυνσης

Τα θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται από σχετική ευκολία που, όμως, απαιτούσε καλή προετοιμασία και συστηματικό διάβασμα. Κάλυπταν το εύρος της ύλης ως προς τη θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν τεθεί σε προηγούμενες Πανελλαδικές εξετάσεις.

Χημεία Κατεύθυνσης 

Τα θέματα της Χημείας απαιτούσαν ολοκληρωμένη γνώση της ύλης. Δεν είχαμε παγίδες ή ασάφειες. Υπάρχουν ερωτήματα θεωρίας που η απάντηση τους θέλει σκέψη εφόσον ο μαθητής έχει κατανοήσει το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται. Το 4ο θέμα χρειάζεται προσεκτική αντιμετώπιση γιατί εύκολα μπορεί να γίνει κάποιο αριθμητικό λάθος που θα επηρεάσει τα επόμενα ερωτήματα.

[προτάσεις για επανάληψη] Α.Ε.Π.Π., Λατινικά & Χημεία Κατεύθυνσης

Α.Ε.Π.Π.

Ο κ. Γαβριήλ επισημαίνει και δίνει γενικές οδηγίες για την αυριανή εξέταση:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΜΑ 1ο

 • Σωστή ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου (ακόμα και των παραπομπών) για ερωτήσεις Σωστού-Λάθους,  Πολλαπλής Επιλογής,  ή Αντιστοίχησης.
 • Αποστήθιση των ορισμών του βιβλίου καθώς και των σημείων εκείνων που έχουν κουκίδες, βελάκια κ.ο.κ.
 • Μετατροπές:
 1. Εντολών Επιλογής  (Από την εντολή ΑΝ … ΤΟΤΕ στην εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ και αντίστροφα).
 2. Εντολών Επανάληψης  (Από την εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ …  στην εντολή  ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και αντίστροφα αν γίνεται, καθώς και από την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ στην εντολή  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και αντίστροφα).
 3. Υποπρογραμμάτων   (Από ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ σε  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και αντίστροφα (αν γίνεται),  καθώς και υποπρογραμμάτων σε προγράμματα και αντίστροφα).
 • Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμου: Μετατροπή κωδικοποίησης (ψευδογλώσσας) σε Διάγραμμα ροής και αντίστροφα ή μετατροπή κωδικοποίησης σε Φυσική γλώσσα κατά βήματα και αντίστροφα.
 • Λογικές – αριθμητικές πράξεις και προτεραιότητες και χαρακτηρισμός προτάσεων-συνθηκών σε αληθής ή ψευδής.
 • Διόρθωση αλγορίθμων για παραβίαση κάποιου κριτηρίου κυρίως περατότητας (άπειρες επαναλήψεις) και καθοριστικότητας (μηδενικός παρονομαστής ή αρνητική τετραγωνική ρίζα), ή βελτίωσή του (π.χ. περιττές ενέργειες, παραβλέψεις κ.λ.π.), διόρθωση προγραμμάτων (π.χ. για μη δηλωμένες μεταβλητές) και υποπρογραμμάτων (π.χ. διαφορετικός αριθμός ή τύπος μεταξύ πραγματικών και τυπικών παραμέτρων) κ.ο.κ.
 • Ερωτήσεις πράξεις πάνω σε Στοίβα ή Ουρά.

 

ΘΕΜΑ 2ο

 • Σωστή συμπλήρωση του Πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών και γράφουμε τι θα εμφανιστεί ένας δεδομένος αλγόριθμος (πρόγραμμα) στην έξοδο. Προσέχουμε τις πράξεις και ειδικά αυτές με το ακέραιο πηλίκο (div) και το ακέραιο υπόλοιπο (mod). Σε περίπτωση που υπάρχουν υποπρογράμματα κάνουμε μία ομαδοποίηση των μεταβλητών κάτω από το πρόγραμμα ή το υποπρόγραμμα στο οποίο ανήκουν. Όταν το πρόγραμμα καλεί διαδικασία επιστρέφουν πίσω στο πρόγραμμα όλες οι νέες τιμές των μεταβλητών της διαδικασίας, ενώ όταν καλεί συνάρτηση επιστρέφει πίσω στο πρόγραμμα μόνο μία τιμή, η τιμή του ονόματος της συνάρτησης.
 • Συμπλήρωση αλγορίθμου με δεδομένο τον πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών. Στην περίπτωση αυτή μας δίνονται οι τιμές που  παίρνουν οι μεταβλητές και συμπληρώνουμε τον αλγόριθμο με διάφορες τιμές, μεταβλητές ή τελεστές.

ΘΕΜΑ 3ο

 • Αλγόριθμοι με δομή επιλογής (Απλή, Διπλή, Πολλαπλή, Εμφωλευμένη).  Σε περίπτωση που μέσα στις εντολές επιλογής υπάρχουν  χρεώσεις (πράγμα πολύ πιθανό), ο υπολογισμός της χρέωση μπορεί να γίνεται κλιμακωτά ή όχι.
 • Αλγόριθμοι με δομή επανάληψης (ΓΙΑ, ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ). Ελέγχουμε αν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός και αν όχι ποια είναι η μεταβλητή (μεταβλητές) που τερματίζουν την επανάληψη. Μέσα στη δομή επανάληψης συναντάμε σχεδόν πάντα και τη δομή επιλογής.
 • Υποπρογράμματα με δομή επιλογής και επανάληψης. Όλα τα παραπάνω είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων (ή πιο γενικά με υποπρογράμματα). Οι διαδικασίες εκτελούν όλες τις ενέργειες ενώ οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται μόνο για υπολογισμούς και μάλιστα επιστρέφουν μία μόνο τιμή.

ΘΕΜΑ 4ο

 • Αλγόριθμοι με πίνακες. Διαβάζουμε τον πίνακα (πίνακες) και δημιουργούμε (πιθανότατα) καινούργιο πίνακα (πίνακες) εφαρμόζοντας σε αυτούς την λειτουργία είτε της αναζήτησης με δεδομένη τιμή ή με min, max κλπ, είτε της ταξινόμησης.
 • Υποπρογράμματα με πίνακες. . Όλα τα προηγούμενα είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων. Είναι πολύ πιθανό να μας ζητηθεί μόνο ένα υποερώτημα ενός θέματος να το κάνουμε με κάποιο υποπρόγραμμα.
 • Δημιουργία αλγορίθμων στους οποίους κάνει αναφορά το σχολικό βιβλίο όπως π.χ. συγχώνευση, πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά κ.ο.κ.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  !

Λατινικά Κατεύθυνσης

Η συνάδελφος κ. Χριστίνα Ζωγράφου προτείνει για το αυριανό διαγώνισμα των Λατινικών:

Δεν θα κουράσουμε τους μαθητές επισημαίνοντας τους αναλυτικά τα σημεία που θεωρούμε SOS εφόσον όλοι γνωρίζουν ότι απαιτείται άριστη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αυριανού διαγωνίσματος. Όσο αφορά το συντακτικό μέρος του μαθήματος οι μαθητές οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω συντακτικά φαινόμενα, τα οποία σχεδόν κάθε χρόνο αποτελούν μέρος του διαγωνίσματος των λατινικών:

 • πλάγιος λόγος
 • αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης.

Ωστόσο κρίνουμε ότι μεγάλη βαρύτητα για το αυριανό διαγώνισμα έχουν δύο ακόμα συντακτικά φαινόμενα:

 • υποθετικοί λόγοι (μετατροπή σε άλλα είδη)
 • μετατροπή παθητικής φωνής περιφραστικής συζυγίας σε ενεργητική και το αντίστροφο.

Όσον αφορά τα κείμενα επισημαίνουμε τρια που θεωρούμε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αυριανές εξετάσεις:

 • κείμενο 46 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο του α’ και β’ όρου σύγκρισης)
 • κείμενο 48 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το συντακτικό φαινόμενο του πλαγίου λόγου)
 • κείμενο 30 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο των υποθετικών λόγων).

Καλή τύχη σε όλους σας!

Χημεία Κατεύθυνσης

Οι καλοί συνάδελφοι Νίκος Καλαθάς και Παναγιώτης Κουβουτσάκης επισημαίνουν για την αυριανή εξέταση στο μάθημα της Χημείας: Να θυμίσουμε τη δομή του διαγωνίσματος.

1ο Θέμα

Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και από τα τρία κεφάλαια και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς αιτιολόγηση. Απαιτείται καλή γνώση και κατανόηση της θεωρίας.

2ο Θέμα

Ζητείται να συμπληρωθούν κάποιες χημικές εξισώσεις από το 5ο κεφάλαιο. Επίσης περιλαμβάνει ερωτήσεις που απαιτούν δικαιολογημένη απάντηση. (σ π δεσμοί, υβριδισμός, ηλεκτρονικοί τύποι κατά Lewis, επίδραση κοινού ιόντος κ.λ.π.)

3ο Θέμα

Δίνεται ένα διάγραμμα χημικών μετατροπών και ζητούνται οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα. Επίσης υπάρχει και κάποια ερώτηση που αναφέρεται σε στοιχειομετρικό υπολογισμό σε μια ορισμένη αντίδραση του διαγράμματος. (Συνήθως είναι οξείδωση οργανικής ένωσης από το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου ή διχρωμικού καλίου)

4ο Θέμα

Είναι ένα πρόβλημα από το 3ο κεφάλαιο. Συνήθως υπάρχουν τρια ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα έχουμε ένα διάλυμα Δ1 ασθενούς οξέος ή ασθενούς βάσης και ζητείται το pΗ ή ο βαθμός ιοντισμού ή η σταθερά ιοντισμού.

Στο δεύτερο ερώτημα γίνεται προσθήκη στο διάλυμα Δ1 κάποιου ηλεκτρολύτη με κοινό ιόν και ζητείται ο νέος βαθμός ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη ή το pΗ του νέου διαλύματος.

Στο τρίτο ερώτημα γίνεται αντίδραση μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών και ζητείται το pΗ του τελικού διαλύματος, ή αν είναι γνωστό το pΗ ζητείται η ποσότητα του ισχυρού ηλεκτρολύτη που αντέδρασε με την ποσότητα του ασθενούς οξέος ή της ασθενούς βάσης.

Γενικά τα θέματα απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες ή ασάφειες.

Προτάσεις για τα θέματα θεωρίας

 • Σύγκριση ατομικής ακτίνας για στοιχεί που ανήκουν στην ίδια περίοδο
  Πχ  11Νa  και  17Cl
 • Ηλεκτρονικοί τύποι Lewis

α) απλές περιπτώσεις μορίων: HNO3, H2SO4, HClO4, NaHCO3

β) με έλλειμμα ηλεκτρονίων: BF3

γ) υπερασθενή μόρια: PCl5

 • Ηλεκτρονιακές δομές ουδέτερων ατόμων και ιόντων αυτών. Προσοχή!
  Fe + +, Fe + + +

Επειδή η δομή με ημισυμπληρωμένη τη D υποστιβάδα (d5) έχει αυξημένη σταθερότητα ο Fe έχει σταθερότερη οξειδωτική κατάσταση την +3.

 • Εύρεση ομάδας, περιόδου, τομέα με βάση την ηλεκτρονική δόμηση.
 • Σύγκριση pH για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδια συγκέντρωση.

Σύγκριση συγκεντρώσεων για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδιο pH.

 • Αυτοϊοντισμός Η2Ο
 • Καθορισμός ουδετέρου pH σε θερμοκρασία διαφορετική των 25οC.

Επικράτηση χρώματος όξινης ή βασικής μορφής του δείκτη (ΗΔ) με ορισμένη Ka (ΗΔ).

Αν pH < pka  -1    όξινο χρώμα

Αν pH > pka  +1   βασικό χρώμα

Επιλογή κατάλληλου δείκτη για προσδιορισμό ισοδύναμου σημείου ογκομέτρησης.

 • Αντιδράσεις οξείδωσεις

Οξείδωση HCOOH με Tollens–>CO2

Οξείδωση (COOH)2 –>CO2

Οξείδωση CH2 = 0 –>CO2

 • Αλογονοφορμική αντίδραση

[σχολιασμός θεμάτων ’08] Φυσική & Αρχαία Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης

Τα σημερινά θέματα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «υπέρ αδυνάτων» και «υπέρ…βάσης». Για πρώτη φορά τα μόρια του 2ου θέματος ισομοιράσθηκαν ανάμεσα στην επιλογή και την αιτιολόγηση για να διευκολυνθεί η βαθμολογική συγκομιδή των μαθητών που αγωνίζονται να υπερβούν το όριο…

Οι πολύ καλά διαβασμένοι μαθητές κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις και η επιτροπή των θεμάτων θεματοδότησε με εμφανές το άγχος για τον βαθμό της δυσκολίας.

Προφανώς οι παραμορφώσεις του συστήματος εισαγωγής επηρεάζουν τις επιτροπές και δυσκολεύουν την ουσία μιας κατατακτήριας εξέτασης για την διαβαθμισμένη επιλογή.

Αρχαία Κατεύθυνσης

Η κ. Φανή Μέγα σχολιάζει τα σημερινά θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

Τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν «εύκολα» χωρίς δυσνόητες έννοιες και παγίδες. Οι εκφωνήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και καλούσαν ακόμη και μέτριους μαθητές να συλλέξουν πολύτιμους βαθμούς σ’ ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας.

[προτάσεις για επανάληψη] Φυσική & Αρχαία Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης

Για να απομυθοποιήσουμε το αυριανό διαγώνισμα και τις ανασφάλειες που δημιουργεί το μάθημα στους υποψηφίους ας αποδελτιώσουμε τα θέματα των τελευταίων ετών, στη φυσική, σε όλες τους τις εκδοχές· κανονικές, επαναληπτικές και προσομοιώσεις.

Αθροίζω τις περιοχές στις οποίες αναφέρονται τα θέματα: κρούσεις σχεδόν σε κάθε διαγώνισμα, Doppler, συμβολή, στάσιμο, κύκλωμα LC, ταλάντωση και ενέργεια, διάθλαση (v. Snell), φθίνουσα μηχανική και ηλεκτρική, εξαναγκασμένη ταλάντωση με κριτήριο εφαρμογής την καμπύλη συντονισμού, αρχή διατήρησης της στροφορμής, ροπή αδράνειας και Steiner, εξισώσεις ηλεκτρομαγνητικού κύματος, ράβδος, κύλιση χωρίς ολίσθηση, ισορροπία στερεού σώματος, τροχός και ταχύτητα – επιτάχυνση σημείου, σύνθεση ταλαντώσεων, αρχή της ανεξαρτησίας κινήσεων, στιγμιότυπο κύματος, υπολογισμός αρχικής φάσης φ0 και χρόνου μετάβασης σε γ.α.τ. , ΑΔΜΕ, ΘΜΚΕ, συνθήκη της κυκλικής κίνησης, συνθήκες ισορροπίας, ανάγνωση γραφικών παραστάσεων…

Αν μάλιστα προσέξουμε τη συχνότητα των θεμάτων και την καθοριστική σημασία του σχολικού βιβλίου ως πηγή έμπνευσης της θεματοδοσίας μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι το αυριανό διαγώνισμα θα είναι μια παραλλαγή γνωστών ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων για όσους έχουν εργαστεί με συνέπεια. Κανένα νέο θεώρημα και κανένα καινούριο «εργαλείο» επίλυσης δεν μπορεί να γεννηθεί απόψε και να προστεθεί στην ύλη.

Όσοι δούλεψαν στη διάρκεια του χρόνου δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν· διαβάζουμε προσεκτικά τα θέματα και δεν ξεχνάμε ότι η κλιμάκωση της δυσκολίας στη Φυσική ξεκινά από το πρώτο προς το τέταρτο θέμα· στις ασκήσεις και τα προβλήματα συχνά οι εκφωνήσεις θυμίζουν αντίστοιχα θέματα του βιβλίου στα οποία όμως υπάρχουν διαφοροποιήσεις που μπορούν να μας εκτρέψουν· ο χρόνος πρέπει να εξελιχθεί σε σύμμαχο  και για το λόγο αυτό δεν καθυστερούμε υπέρμετρα σε κανένα ζήτημα· ανακαλύψτε τη γνωστική περιοχή και το κατάλληλο «εργαλείο» για την επίλυσή του..

Υπέρ αδυνάτων θέματα: για όσους δεν μελέτησαν το μάθημα σ’όλη του την έκταση και στο βάθος που απαιτείται υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες βαθμολογικής επαύξησης· βασική προϋπόθεση όμως να δώσουν τη «μάχη» του τρίωρου και να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια βαθμολογικής συγκομιδής.

Συγκεκριμένα:

 • Το πρώτο θέμα που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χωρίς καμία αιτιολόγηση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία συγκομιδής μορίων. Μελετούμε προσεκτικά όλες τις ερωτήσεις· προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τη σωστή απάντηση αλλά και να απορρίψουμε τις λανθασμένες. Οι φήμες που πολλές φορές κυκλοφορούν στην τάξη σε ελαστικές επιτηρήσεις χρειάζονται διασταύρωση·  στην πολλαπλή επιλογή κάνει λάθη και ο…Θεός.
 • Παρά το γεγονός ότι δεν απαιτείται αιτιολόγηση πολλές φορές χρειάζονται πράξεις επιβεβαίωσης του αποτελέσματος που επιλέγουμε. Θα έχει Doppler, φθίνουσα ταλάντωση, LC, τροχό με αγων και ω , στάσιμο κύμα.
 • Το δεύτερο θέμα έχει επιλογή με ελάχιστα μόρια (συνήθως 2) αλλά και αιτιολόγηση με αρκετά και καθοριστικά μόρια. Τι θα περιλαμβάνει όμως το Θ2;

Α. κρούση ή έκρηξη (Α.Δ.Ο.)

Να προσεχθούν οι παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από όλους…

Α1           ελαστική μετωπική κρούση δύο μαζών m1 και m2 με τη δεύτερη αρχικά ακίνητη· απευθείας χρήση εξισώσεων 5.8 και 5.9 του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 156. Μπορεί να είναι και τρεις οι μάζες και να ρωτάει τι θα κάνει τελικά η καθεμιά…αλληλουχία κρούσεων.

Α2           ελαστική και πλάγια κρούση σε ένα τοίχο (σελίδα 158)

Α3           θεωρητική παραλλαγή του παραδείγματος 5.2 στη σελίδα 158 του σχολικού βιβλίου. Πλαστική κρούση σε κάθετους άξονες ίσων μαζών και επιλογή ταχύτητας και του ποσοστού απώλειας ενέργειας κατά τη κρούση.

Α4           ελαστική μετωπική κρούση δύο μαζών που κινούνται αντίθετα με πλήρη εφαρμογή Α.Δ.Ο. και Α.Δ.Κ.Ε. και του σχετικού αποτετραγωνισμού· ποια η μεταβολή της ορμής για κάθε σώμα χωριστά.

Α5           θεωρητική προσαρμογή στο 5.41 πρόβλημα του σχολικού βιβλίου (σελίδα 180)

Α6           η αιώνια βάρκα που τη διασχίζει ο βαρκάρης· υπάρχει αντίστοιχο το 5.46 πρόβλημα του σχολικού βιβλίου με το αερόστατο… Δεν είναι εκτός όπως ισχυρίζονται μερικοί…

Α7           υπάρχουν πάντα θιασώτες της σχέσης της ορμής να την κινητική ενέργεια!!! Και εραστές της έκρηξης ενός σώματος δεμένου σε ελατήριο…

Α8           μάζες m1 και m2 συνδεδεμένες σε ελατήριο πάνω σε λείο ο.ε. Μια κρούση ή έκρηξη και να βρεθεί το xmax… παλιό καλό θέμα.

Β. Αρχή διατήρησης της στροφορμής και όχι μόνο…

Κλασσικό θέμα που οι πάγοι λιώνουν (4.25 σχολικού βιβλίου) οι κλιματικοί πρόσφυγες πάνε στο βόρειο και  στο νότιο πόλο κλπ. Εξίσου συνηθισμένο οι αστέρες νετρονίων pulsars (I1ω1 = I2ω2). Τι συμβαίνει με την κινητική ενέργεια· σχέση κινητικής ενέργειας και στρομφορμής! Η ερώτηση 4.27 του σχολικού βιβλίου σε παραλλαγή με πλαστική κρούση δύο αντίθετα περιστρεφόμενων δίσκων. Ποια η φορά περιστροφής, η γωνιακή ταχύτητα και η ποσοστιαία απώλεια ενέργειας κατά την κρούση. Να μην ξεχάσετε τη θεωρητική παραλλαγή των προβλημάτων 4.64 Α.Δ.Σ. και 4.65 μεταβολή! στροφορμής.

Γ. Συμβολή κυμάτων∙ η γεωγραφία της συμβολής∙ υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης∙ επιλογή εικόνας∙ κλασσικός υπολογισμός των σημείων της Π1Π2 που βρίσκονται σε ενίσχυση∙ r1 – r2 = Ν λ, r1 + r2 = d και 0 < r1 < d.

Δ. Σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας γύρω από το ίδιο σημείο στην ίδια διεύθυνση∙ από γραφική παράσταση να προκύπτουν οι εξισώσεις   x1 = A1ημωt και x2 = A2ημ(ωt +π/2…………..A1 = 3,  A2 = 4……. A = 5 κλπ.

Ε. Σφαίρα (r) να κυλιέται χωρίς ολίσθηση στο εσωτερικό κυκλικού οδηγού ακτίνας R (r < < R) με ζητούμενο την ταχύτητα και την αντίδραση στην κατώτατη θέση (συνθήκη κυκλικής κίνησης).

ΣΤ. Έλεγχος της ολικής ανάκλασης με κριτήριο την  θ(crit). Προσοχή κατά τη μετάβαση από διαφανή πλάκα n1 σε διαφανή πλάκα n2 (n1 > n2).

Το τρίτο θέμα ας πούμε μια παραλλαγή των 1.49 και 1.50 του σχολικού βιβλίου∙ κι αν ανοίξει το LC να γίνεται Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα!

Το τέταρτο θέμα μια σφαίρα που ισορροπεί σε κ.ε. με τη βοήθεια νήματος∙ το νήμα κόβεται και επακολουθεί κύλιση χωρίς ολίσθηση∙ αλλάζει η στατική τριβή.
Θα θυμίσω ακόμα στους μαθητές μου τις προσομοιώσεις 2003, 2004, 2005, 2006 ως προς το 4ο.

Αυτά θα θυμίσω στους μαθητές μου με την πεποίθηση ότι το αυριανό διαγώνισμα μπορεί να τους αιφνιδιάσει όσο και η σημερινή μας καταγραφή.

Μην «ψαρώνετε» ∙ τα θέματα είναι ανεξάντλητα και το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να φτιάξει άπειρα, αλλά τα «εργαλεία» του καλού τεχνίτη διαχρονικά και καθορισμένα. Επιλέξτε τα κατάλληλα και συνδυάστε τα σωστά. Καλή επιτυχία σε όλους!

Μερικές ακόμα προσθήκες της τελευταίας στιγμής
από την κ. Νικολέττα Δημητροπούλου

 1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, που συχνότητές τους διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι 0,5 s και μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα το σώμα εκτελεί 100 πλήρεις ταλαντώσεις. Οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων είναι:
  Α) 202 Ηz, 198Hz    Β) 201Hz,199Hz    Γ) 198Hz,200Hz
 2. Σώμα που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα έχει κάποια χρονική στιγμή συχνότητα f κινητική ενέργεια Κ. Στο σώμα ασκείται δύναμη που η ροπή της διπλασιάζει τη συχνότητα περιστροφής του σώματος. Το έργο της δύναμης κατά την παραπάνω μεταβολή είναι:
  Α) Κ,     Β) 2Κ,    Γ) 3Κ,       Δ) 4Κ
 3. Δίνονται: m1 = m2 = m και m3 = 3m. Το σώμα (1) κινείται με ταχύτητα υο  και ακολουθεί μια αλληλουχία ελαστικών κρούσεων. Αν τα σώματα δεν παρουσιάζουν τριβές κατά την κίνησή τους στο οριζόντιο επίπεδο, να υπολογίσετε τις ταχύτητες των σωμάτων όταν ολοκληρωθούν όλες οι κρούσεις, σε συνάρτηση με την υο.
 4. Μια κοίλη και μια συμπαγής σφαίρα, ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας αφήνονται από την κορυφή του ίδιου κεκλιμένου επιπέδου. Ποια θα φτάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου; (Oι σφαίρες κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν).Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 5. Ένα βράδυ που έχει βρέξει, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δε βλέπει καλά το δρόμο λόγω του φαινομένου της:
  Α) Ολικής ανάκλασης   Β) Διάχυσης    Γ) Διάθλασης   Δ) Κανονικής ανάκλασης

Αρχαία Κατεύθυνσης

 

Η φιλόλογος Αναγνώστου Κωνσταντίνα προτείνει για το αυριανό μάθημα των Αρχαίων Κατεύθυνσης τα εξής:

Το άγνωστο θέμα είναι το πιο απαιτητικό μάθημα της Θεωρητικής κατεύθυνσης καθώς είναι το μοναδικό που δεν έχει προσδιορισμένη και πεπερασμένη ύλη. Προϋποθέτει: έφεση στη μελέτη αρχαίων ελληνικών κειμένων, οργάνωση, σύστημα και κάλυψη γραμματικών και συντακτικών φαινομένων τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη πολυμορφία.

Δεν υπάρχουν, λοιπόν, για τον υποψήφιο της Γ΄ Λυκείου συμβουλές της τελευταίας στιγμής, αφού οι μαθητές όφειλαν να εξασκούνται σχεδόν καθημερινά ακόμη και από μικρότερες τάξεις.

Κάνοντας την τελική επανάληψη:

 • Ως προς τη γραμματική: να κάνετε μια σύντομη ανάγνωση του βιβλίου σας επισημαίνοντας ενδεικτικά παραδείγματα από κάθε κεφάλαιο – κατηγορία (προσοχή σε ουσιαστικά, παραθετικά επιθέτων – επιρρημάτων, αντωνυμίες, αόριστο β΄, ρήματα εις –μι)
 • Ως προς το συντακτικό: να μελετήσετε με μορφή ανάγνωσης πάλι: δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά κ.λ.π.) μετατροπή υποθετικών λόγων, μετατροπή πλάγιου λόγου σε ευθύ και το αντίστροφο.

Γράφοντας το διαγώνισμα:

 • Να διαβάσετε το άγνωστο θέμα πολλές φορές, έτσι ώστε να αντιληφθείτε το νόημα του κειμένου.
 • Να δώσετε σημασία και στην πιο μικρή λεπτομέρεια σε όλα τα επίπεδα (ερμηνεία, προσοχή στους χρόνους, ασκήσεις συντακτικού και γραμματικής).
 • Να ακολουθήσετε πιστά τη διαδικασία επεξεργασίας του αγνώστου θέματος σύμφωνα με την οποία έχετε εξασκηθεί όλη τη χρονιά (χωρισμός προτάσεων, συντακτική αναγνώριση κ.λ.π.)

Καλή Επιτυχία σε όλους σας!!