Categories
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το Παγκόσμιο Φροντιστήριο

_________56__________57_________58__________59__________60_________65___

Mark Bray και Ora Kwo χθες στα γραφεία της ΟΕΦΕ ! Οι κορυφαίοι Ερευνητές του Παγκόσμιου Φροντιστηρίου ενημερώθηκαν εκτενώς για το Ελληνικό Μοντέλο από το Προεδρείο της ΟΕΦΕ και του ΣΕΦΑ … Μερικοί ταξίδεψαν από μακριά … Ενδιαφέρουσα συζήτηση με διερμηνέα τον πανεπιστημιακό κ. Θάνο Βέρδη … Ακολούθησε δείπνο εργασίας στο Πρυτανείο … Έγιναν και μερικά πηγαδάκια για τις επερχόμενες, εκλογές της ΟΕΦΕ … Οι ταγοί μας ας φροντίσουν το μέλλον του ENES αγνοώντας τους ακραιφνείς … εθνικόφρονες … Σήμερα οι Ερευνητές μας αναχωρούν για την Κύπρο στην οποία θα τους, υποδεχθούν ο Μάριος και ο Γιώργος ως εκπρόσωποι του ENES και του ΣΙΦΚ … Το απόγευμα της Δευτέρας 2 Ιουνίου ο Mark και η Ora επιστρέφουν και θα μιλήσουν σε εκδήλωση στο ιστορικό κτήριο του Πανεπιστημίου στην Πλάκα … στους Αέρηδες … Θέμα το Φροντιστήριο και ευγενική η πρόσκληση των διοργανωτών να μιλήσω … Θα σας ενημερώσω σχετικά … Το τι είπε ο Mark αναφορικά με το μέλλον των Φροντιστηρίων θα το σχολιάσουμε προσεχώς … Τρελάθηκε με τις Αφίσες των Γραφείων και τα βιβλία του Τσίλογλου !

Categories
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Θέμα της Νεοελληνικής

Η γνωστή φημολογία της Παραμονής των Εξετάσεων είναι εξαιρετικά απίθανο να επιβεβαιωθεί αύριο, παρά το γεγονός ότι μερικοί εκπέμπουν SOS γενικών τίτλων για να πέσουν μέσα . Παιδεία, Εργασία, Γλώσσα, Οικογένεια, Αμφισβήτηση, Διαφήμιση και βέβαια δεν ξέρω από πού προκύπτει αλλά είναι το πιο προσφιλές είναι ο … Τουρισμός . Επειδή όμως οι φήμες συχνά δεν επιβεβαιώνονται και στον Κλωβό των Εξετάσεων συμμετέχουν απόψε πολλές ακηδεμόνευτες προσωπικότητες, το μόνο που μπορεί να περιμένει κανένας είναι ένα θέμα … με Μέλλον και Αισιοδοξία . Μερικοί μιλούν για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και μερικοί ακόμα πιο προχωρημένοι αναφέρονται στις δεξιότητες επιβίωσης στο νέο Επίπεδο Κόσμο . Το κείμενο της Νεοελληνικής μας Γλώσσας θα πρέπει να εκφράζει την αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο σύμφωνα με διακεκριμένο θεματοδότη . Επιτυχία σε όλους , αυτοσυγκέντρωση και οικογενειακή νηνεμία .

Categories
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Who Leads and Who Follows

1781100_10204068143803626_78905941889393654_o10344361_10204068132563345_4843825931005875516_o10339249_10204068137563470_3196964461676547081_o_____77_____________9__10419639_10204119324202929_6360430012733819982_n

-Του Κώστα Παπαγιαννούλη-
Υπάρχει η εντύπωση, ότι τα φροντιστήρια παρέχουν συμπληρωματική ή παράλληλη ή ενισχυτική εκπαίδευση παραμένοντας στην ουρά του σχολείου.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε, ότι παρέχουν πρωτογενείς μεθόδους διδασκαλίας, με άλλα λόγια, σε πολλά θέματα ηγούνται της εκπαίδευσης.
Λόγος 1ος – ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Στα φροντιστήρια, μελετάμε τρόπους μεθόδευσης της θεωρίας και των ασκήσεων. Όταν βγαίνουμε από την τάξη κρατάμε ζωντανή την εικόνα της τάξης και με τον πιο άμεσο και γρήγορο τρόπο, το καταγράφουμε στις σημειώσεις μας που είναι θεωρία μεθοδευμένη, ασκήσεις και μεθοδολογία των ασκήσεων. Αυτή είναι η φάση της πρωτογενούς καταγραφής.
Όταν τα εγχειρίδια αυτά αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη μορφή, τυπώνονται και πωλούνται στο εμπόριο. Αυτή είναι η φάση της δημοσιοποίησης
Με δημοσιοποιημένη πλέον αυτή τη γνώση, και οι καθηγητές των σχολείων προσαρμόζουν τη διδακτική τους στις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν αρχικά στα φροντιστήρια.
Με την εμπειρία αυτή συγγράφονται σχολικά βιβλία, από καθηγητές που πολύ συχνά είναι φροντιστές. Αυτή είναι η φάση του «κλειδώματος» των μεθόδων.
Με το τελευταίο αυτό στάδιο, κλείνει ο κύκλος «φροντιστηριακές σημειώσεις – βοήθημα του εμπορίου – σχολικό βιβλίο»
Παρατηρούμε εδώ, ότι τα φροντιστήρια λειτουργούν σαν «ινστιτούτα μελέτης της διδακτικής και της μεθοδολογίας»
Λόγος 2ος – Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Οι αποστάσεις μαθητή – καθηγητή στα φροντιστήρια είναι πολύ μικρότερες και αυτό σημαίνει, ότι αναπτύσσεται άλλη ψυχολογία της διδασκαλίας.
Ο καθηγητής παίρνει δύο θέσεις κυρίως, του εισηγητή, – όρθιος στον πίνακα και του αρχηγού ομάδας καθιστός μαζί με τους μαθητές.
Η ψυχολογία αυτή πάντα θα προηγείται από το σχολείο που ολοένα μειώνει τους μαθητές στις τάξεις αλλά έχει προηγηθεί η εμπειρία αυτής της ψυχολογίας από τα φροντιστήρια.
Λόγος 3ος – Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα φροντιστήρια πρώτα απέκτησαν ιστότοπους πολύ πριν από τα σχολεία, Πρώτα ανάρτησαν υλικό για μελέτη, πρώτα χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικές μικροεφαρμογές μέσω υπολογιστή.
Η προσωπική μου εμπειρία εδώ είναι η εξής:
Το 2008, δημιουργήσαμε τον πρωτότυπο για τα εκπαιδευτικά δεδομένα ιστότοπο Booster.gr στον οποίο αναρτήσαμε βιντεομαθήματα κυρίως, που υποστηρίζουν το μαθητή που έχασε κάποιο μάθημα, ή θέλει να κάνει επαναλήψεις ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει φροντιστήριο κ.λ.π.
δύο χρόνια μετά, σκάει μύτη νέα ιδέα του υπουργείου, ιστότοπος study4exams.gr αντίγραφο του booster.gr και μάλιστα σε πλατφόρμα ελεύθερη δικαιωμάτων!
Τελικά ποιος ηγείται και ποιος ακολουθεί;
ABOUT PIONEERS AND FOLLOWERS
-by Kostas Papagiannoulis-
There is an impression, that the tuition centres provide additional or parallel or reinforcing education remaining in the tail of school.
In Greece the things it is very different.
There are some strong reasons we believe, that they provide primary methods of teaching, in other words, in many views they lead the education.
Reason 1 – the HANDBOOKS
In the tuition centres, we study ways of approach of theory and exercises. When we come out from our class we keep the picture of the class live and with the most direct and fast way, we record our experience in our notes that are theory organized, exercises and methodology of exercises. This is the phase of primary recording.
When these handbooks obtain more completed form, they are printed and they are sold in the market. This is the phase of announcement via publication.
With this publicized henceforth knowledge, and the professors of schools adapt their didactics in the methodologies that were developed initially in the tuition centres.
With this experience, school books are written, from professors that very often are tutors. This is the phase of “locking of methods”.
This last stage, closes the circle “tuition notes – published trade books – school book”
We observe here, that the tuition centres function as “institutes of study of didactics and methodology”
Reason 2 –APPROACHΙΝG ΤΗΕ STUDENT
The distances of student of professor in the tuition centres are much smaller and this means, that some kind of teaching pedagogics is reached.
The professor takes two places mainly, the spokesman, – upright in front of the writing board and the head of team leader with the students.
This psychology will always precede from the school that continuously decreases the students in the classes but comes second in the experience of this psychology from the tuition centres.
Reason 3 – the TECHNOLOGY
The tuition centres were first to create websites a lot before the schools, were first to upload material for study, were first to use interactive applets via computer.
My personal experience here is the following;
In 2008, we created the innovative educational platform Booster.gr on which we uploaded video-lessons mainly, that support the students that lost some course, or want to make repetitions or do not have the economic possibility of going to a tuition centre e.t.c.
Two years afterwards, a new idea came out of the ministry, which was the website study4exams. gr copy of booster. gr and in particular in a platform of free rights!
Finally who leads and who follows?

Categories
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Νίκη της Αριστεράς στον Τύρναβο

image

Εκλογικός Θρίαμβος της Ακηδεμόνευτης Αριστεράς στον Τύρναβο ! Το παλαιό ΠΑΣΟΚ ηττήθηκε κατά κράτος την Δεύτερη Κυριακή . Οι προτροπές του δογματικού ΚΚΕ αγνοήθηκαν επιδεικτικά από τους Τυρναβίτες … Οι Πολίτες ψήφισαν χωρίς παρωπίδες κομματισμού και ο Παναγιώτης Σαρχώσης , ο Μπόνωφ για τους παιδικούς μας φίλους είναι ο νέος Δήμαρχος . Από καρδιάς ευχόμαστε Επιτυχία σε Όλους τους καλούς μας Φίλους !

Categories
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Mark Bray in Athens


Αύριο Κυριακή καταφθάνουν στην Αθήνα δύο διάσημοι Ερευνητές του Παγκόσμιου Φροντιστηριακού Φαινομένου . Ο κ. Mark Bray και η κα. Ora Kwo έρχονται προσκεκλημένοι του Πανεπιστημίου Αθηνών . Δεν θα παραλείψουν όμως να επισκεφτούν φροντιστήρια και να ενημερωθούν από τη συντεταγμένη έκφραση των Ελλήνων Φροντιστών . Ο Mark Bray πρωτίστως σηματοδοτεί ως ερευνητής την παγκοσμιότητα του φαινομένου τινάζοντας στον αέρα τις θεωρίες των “Εθνικοφρόνων Πολιτευτών” , οι οποίοι δεκαετίες τώρα μάς ταλαιπωρούσαν με τις απόψεις περί της εγχώριας αποκλειστικότητας . Ο πειρασμός όμως της μοναδικότητας παρεισφρύει συχνά και στις τάξεις των Ελλήνων Φροντιστών, μερικοί εκ των οποίων ως “καθαρόαιμοι” εθνικόφρονες ενοχλούνται από τις διεθνείς αναφορές , το ENES και το GTA … Ευτυχώς όμως η σταθερή προσήλωση στην παγκοσμιότητα του φαινομένου καταγράφει πια το Ελληνικό Μοντέλο σε όλες τις διεθνείς έρευνες . Χρόνια τώρα στέλναμε στοιχεία στην έρευνα του Mark Bray για λογαριασμό της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τη Δευτέρα έχουμε υποσχεθεί στους καλούς μας φίλους μια βόλτα στα φροντιστήρια που προετοιμάζουν τους υποψηφίους για τις Πανελλαδικές και την Τρίτη το απόγευμα στις 19.00 το προεδρείο της ΟΕΦΕ στα γραφεία μας θα ενημερώσει τους διάσημους ερευνητές για όλες τις πτυχές του Ποιοτικού Ελληνικού Φροντιστηρίου. Για να προλάβω κάθε σχετική άτεχνη υποκριτική , η προσωπική μου θέση είναι ότι οι συγκεκριμένοι Ερευνητές σηματοδοτούν την παγκοσμιότητα του φαινομένου , κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και επιπροσθέτως καταγράφουν κάθε θετική πτυχή των ιδιωτικών φροντιστηρίων σε παγκόσμια κλίμακα χωρίς τα κόμπλεξ των κρατιστών. Η δική μας βέβαια άποψη είναι η θεωρία της αυτορρύθμισης , ενώ η ομάδα του Mark Bray προτρέπει συχνά τον κρατικό παρεμβατισμό . Οι Ερευνητές θα επισκεφθούν μετά την Αθήνα και τη Λευκωσία και θα συναντηθούν με την ηγεσία των Κυπρίων Φροντιστών . Κατά την παραμονή τους στην Αθήνα θα ενημερωθούν βεβαίως και για τα τεκταινόμενα στην Τουρκία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη . Θα επανέλθουμε επί του θέματος εντός των επόμενων ημερών . Στα δικά μας η Τράπεζα ανοίγει μάλλον το πρωί της Δευτέρας στις 10.00 και οι επιτροπές των Πανελλαδικών έχουν πια συγκροτηθεί …